Privacy beleid

Privacy beleid Autorijschool Kijkuit

Het privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Autorijschool Kijkuit verwerkt van haar cursisten. Je privacy is voor Autorijschool Kijkuit  van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Je gegevens zijn veilig bij ons,  wij zullen zorgvuldig met je gegevens omgaan. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Autorijschool Kijkuit doen met  jouw informatie.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie te bewaren (voor je eigen administratie).

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verwerkingsverantwoordelijke en Contactpersoon voor de verwerking van de persoonsgegevens:
Anita van de Velde
Kijkuit 8
4571 PE, Axel
Tel: 06 19722344

info@rijschoolkijkuit.nl
KvK nr.: 58420916

2. Welke gegevens en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw opleiding worden de volgende noodzakelijke (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt :

Algemene persoonsgegevens voor:

  • het reserveren van CBR- examens
  • het aangaan van (les)overeenkomsten
  • het versturen van e-mails
  • het plaatsen van berichten op de website en sociale media

– voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– bankrekeningnummer
– leerling/kandidaat nummer
– geboorteplaats
– geboortedatum
– aanvullingen van gegevens die verwerkt worden door rijschool.

Bijzondere persoonsgegevens:

– gegevens waaruit iemands etniciteit uit kan worden afgeleid.
– gegevens omtrent gezondheid
– aanvullingen van gegevens die verwerkt worden door rijschool.

2.2 Autorijschool Kijkuit verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres kunnen worden verwerkt om contact met je op te nemen over de afspraken omtrent  voortgang van de cursus zoals wordt bijgehouden op de leskaart en de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.

– Naam, leerling nummer CBR en bankrekeningnummer worden verwerkt ter uitvoering van/ voor betalingen van het lesgeld, theorie/ praktijkexamen  of overige door de cursist te betalen aanverwante zaken.

– Naam en telefoonnummer worden voor het gerechtvaardigd commerciële belang verwerkt tot uiterlijk een half jaar na afloop van de rijopleiding bewaard om je te vragen naar je ervaringen met Autorijschool Kijkuit.

– Indien je bij Autorijschool Kijkuit  je B rijbewijs hebt gehaald, bewaart Autorijschool Kijkuit je gegevens niet langer dan noodzakelijk.

– Een foto van jou kan, nadat je daarvoor toestemming hebt gegeven, gemaakt worden om deze, als je geslaagd bent te vermelden op onze website / Facebook /  Instagram -pagina. Autorijschool Kijkuit plaatst dan ook enkel en alleen, nadat er uitdrukkelijk en op ondubbelzinnig wijze op mondelinge, digitale dan wel schriftelijke wijze, toestemming door de cursist is verleend aan Autorijschool Kijkuit  een foto van de cursist op haar website dan wel Facebook / Instagram- pagina ter promotie.

– Autorijschool Kijkuit kan, nadat er op uitdrukkelijke en ondubbelzinnige wijze door jou expliciet op schriftelijke dan wel digitale wijze toestemming is verleend, jou vragen om – voor het plaatsvinden van de eerste rijles –  een formulier in te vullen waaruit de aan -, dan wel afwezigheid van medische symptomen blijken die eventueel problemen kunnen opleveren bij het rijden op de openbare weg  (Gezondheidsverklaring). Het enige doel en grondslag waarvoor Autorijschool Kijkuit deze gegevens verwerkt is om de veiligheid van zowel jou als cursist, de instructrice en andere weggebruikers te waarborgen.

3. Bewaartermijn(en)

3.1 Autorijschool Kijkuit verwerkt en bewaart de aan Autorijschool Kijkuit verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de duur van je opleiding tot maximaal een jaar na afronding van de opleiding. Direct na afloop van de hiervoor genoemde / noodzakelijke bewaartermijn zal, Autorijschool Kijkuit, de persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren, tenzij het bewaren van de gegevens voor een of meerdere in de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalde grondslagen, of bij wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) genoodzaakt, dan wel verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Onderstaand een verklaring betreft het gebruik van Facebook:
4.1We embed Facebook Comments plugin to allow you to leave comment at our website using your Facebook account. This plugin may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the commenting interface, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the interface (such as “liking” someone’s comment, replying to other comments), if you are logged into Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update

Beveiliging
4.2 Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. De beveiliging is een doorgaans proces dat nauwkeurig wordt ge- update.

Cookies
4.3 Autorijschool Kijkuit maakt geen gebruikt van trackingcookies.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via info@rijschoolkijkuit.nl  kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Autorijschool Kijkuit zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet wordt ingewilligd zal dat immer worden toegelicht.

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van dit privacybeleid, kan je eveneens contact opnemen met info@rijschoolkijkuit.nl  Autorijschool Kijkuit zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is het betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal Autorijschool Kijkuit je hiervan op de hoogte brengen.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Autorijschool Kijkuit je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met info@rijschoolkijkuit.nl  Indien dit niet leidt tot een oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan Anita van de Velde via info@rijschoolkijkuit.nl

6. Wijzigingen

Het privacybeleid kan, indien dat door Autorijschool Kijkuit, dan wel door wet, dan wel door gewijzigde omstandigheden worden gevergd, gewijzigd worden. De wijzigingen worden via de website van Autorijschool Kijkuit bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig het Privacybeleid na te gaan.